07.01.2023 – Mrs.D.Jayanthi – 80th Birthday of her Mother Mrs.V.Sundari and Sri Ramana Maharshi’s birthday.

07.01.2023 – New Life wishes Mrs.V.Sundari a Very Happy Birthday. May God Bless her with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.