09.12.2020- Mythili(PNB retd)-Birthday of Daughter in law Smt.Uthta Gurunarayana

09.12.2020 – New Life wishes Smt.Uthta Gurunarayana a Very Happy Birthday. May God Bless her with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.