09.12.2021 – Mr. Y.Hariharasubramanian – Upanayanam of his gransons R.Svagat Shankar and R.Pranav Hari

09.12.2021 – New Life prayers for your gransons R.Svagat Shankar and R.Pranav Hari ayul, arokiyam and sowkiyam.