09.12.2022 – Mrs.Kalpana.H – Birthday of her Daughters Amirtha and Akshaya.

09.12.2022 – New Life wishes Amirtha and Akshaya a Very Happy Birthday. May God Bless them with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam