14.06.2024 – Mr. S. Gowri sankaran – Birthday of his grandson Mr. Akkshay Aravindh

14.06.2024 – New Life wishes Mr. Akkshay Aravindh a Very Happy Birthday. May God Bless him with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.