16.02.2023 – Mr.Ajitkumar Maddali – Birthday of his son Mr.Siddharth Maddali

16.02.2023 – New Life wishes Mr.Siddharth Maddali a Very Happy Birthday. May God Bless him with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.