18.09.2020 – Mr Palangat Velayudam – Birthday of Mr.Laxman Omar Velayudham

18.09.2020 – New Life wishes Mr.Laxman Omar Velayudham a Very Happy Birthday. May God Bless him with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.