18.12.2021 – Mrs. Bavani Ganesan – 90th birthday of her mother Mrs.V.Jayalakshmi

18.12.2021 – New Life wishes Mrs.V.Jayalakshmi a Very Happy Birthday. May God Bless her with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.