19.06.2020 – Mr Chandrasekar – Birthday of Janani and Mr Aswin Sughandan

19.06.2020- New Life wishes Janani and Mr Aswin Sughandan a Very Happy Birthday. May God Bless them with Ayul, Arokiyam and Sowkiyam.