21.06.2024 – Mr. Sundar Anand & Mrs. Shyamala N Chalakudi – Birthday of their daughter Ms. Shruthi

21.06.2024 – New Life wishes Ms. Shruthi a Very Happy Birthday. May God Bless her with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.