25.09.2022 – Mr. Vidhya Shankar – 50th birthday of his wife Mrs.Sadhana V Shankar

25.09.2022 – New Life wishes Mrs.Sadhana V Shankar a Very Happy Birthday. May God Bless her with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam