25.12.2021 – Mr.S.Sethuraman (President) – Birthday of his wife Mrs. Padmavathi

25.12.2021 – New Life wishes Mrs. Padmavathi a Very Happy Birthday. May God Bless her with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.