26.12.2021 – Mr. K. Ravichandran – Birthday of his grandson Master Vajra vasudev

26.12.2021 – New Life wishes Master Vajra vasudev a Very Happy Birthday. May God Bless his with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.