27.03.2022 – Mrs. Radha Shanmugasundaram,Mrs. Bindu Sundaram, Mr. Sekhar Sundaram, Mr. Shankar Sundaram – In memory of Prof. Mr. ERB Shanmuga Sundaram

27.03.2022 -New Life Remembers Prof. Mr. ERB Shanmuga Sundaram on this day. May his blessings be showered on their family.