28.05.2022 – Mr.Adarsan Nayanar – 80th Birthday of his grand mother Mrs. R.Velammal

28.05.2022 – New Life wishes Mrs. R.Velammal a Very Happy Birthday. May God Bless her with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam