30.10.2022-Mrs. Vasantha Murthy – Birthday of her grandson Chi. Bhargav Murthy

30.10.2022 – New Life wishes Chi.Bhargav Murthy a Very Happy Birthday. May God Bless him with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam