01.03.2024 – Mr. N. Rajaraman (Sriram) Smt. Ramya Rajaraman – Upanayana Brahmopadesam of their son Chi. Srinath Gururajan

01.03.2024 – New Life wishes Chi. Srinath Gururajan a Very Happy Birthday. May God Bless him with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.