01.12.2023 – Mr.Kumar.A.P – Birthday of his Daughter Ms. K.Vishnu Priya

01.12.2023 – New Life wishes Master Ms. K.Vishnu Priya a Very Happy Birthday. May God Bless her with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.