02.12.2022 – Mrs. Malathi Srinivasan & Family – Birthday of Ms.Sanjita Srinivasan

02.12.2022 – New Life wishes Ms.Sanjita Srinivasan a Very Happy Birthday. May God Bless her with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam