03.11.2023 – Mr. Rnr Senthil Kumar – Birthday of his son Mr.S.Nishanth Venkatesh

03.11.2023 – New Life wishes Mr.S.Nishanth Venkatesh a Very Happy Birthday. May God Bless him with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.