10.04.2024-Mrs.Manimozhi-Birthday of her father Mr. K.Kalamegam and birthday of her sister son Mr.Aadhityan

10.04.2024 – New Life wishes Mr. K.Kalamegam and Mr.Aadhityan a Very Happy Birthday. May God Bless them with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.