12.01.21 – Mr. Ravichandran and Mrs. Seetha – 1st Birthday of their grandson Vajra Vasudev

12.01.2021 – New Life wishes Vajra Vasudev a Very Happy Birthday. May God Bless him with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.