18.02.2019 – Mr. Somasundaram – 60th Birthday self (Shasthiapthapoorthi with Mrs. Meenakshi

18.02.2019 – New Life wishes Mr. Somasundaram a 60th Happy Birthday. May God Bless him with Ayul, Arokiyam and Sowkiyam towards 80th Birthday