19.10.2023 – Mr. Bala Murugan – 5th Birthday of his son Master B.V. Girvesh

19.10.2023 – New Life wishes Master B.V. Girvesh a Very Happy Birthday. May God Bless him with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.