19.10.2023 – Mr. Panchapakesan – Birthday of Mrs. Shyamala Sunderanand

19.10.2023 – New Life wishes Mrs. Shyamala Sunderanand a Very Happy Birthday. May God Bless her with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.