21.10.2023 – Mrs. Parvathi – Birthday of her son Mr. R. U. Anoop Bheeshma

21.10.2023 – New Life wishes Mr. R. U. Anoop Bheeshma a Very Happy Birthday. May God Bless him with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.