22.02.2024 – Mrs. Shyamala Rajagopalan – Birthday day of his Grandson Master. Vidyuth

22.02.2024 – New Life wishes Master. Vidyuth a Very Happy Birthday. May God Bless him with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.