24.10.2023 – Mrs. Parvathi – Birthday of her daughter Smt.R.U. Devi Tejasvi

24.10.2023 – New Life wishes Smt.R.U. Devi Tejasvi a Very Happy Birthday. May God Bless her with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.