25.01.21 – Mr. M. Kannan and Mrs. Usha Kannan – Mrs. Vaishnavi & Mr. Ajith Padmanaban – safe delivery of their baby

25.01.21 – New Life prayer for Mrs. Vaishnavi – safe and healthy delivery of her baby. New Life prayer for both of them ayul, arokiyama and sowkiyam. Divine blessings