26.11.2022 – Mrs.V. Uma – Birthday of her daughter Smt. U.M.R. Abani Sri Swarupa

26.11.2022 – New Life wishes Smt. U.M.R. Abani Sri Swarupa a Very Happy Birthday. May God Bless her with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam