29.05.2023 – Mr.Ravindranth – Birthday of is Borther in law Mr.Venkata Ratna Chakravarthy

29.05.2023 – New Life wishes Mr.Venkata Ratna Chakravarthy a Very Happy Birthday. May God Bless him with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.