29.10.2021 – Mrs. Malathi Srinivasan – 46th birthday of her son Mr. Sanjay Srinivasan

29.10.2021 – New Life wishes Mr. Sanjay Srinivasan Very Happy Birthday. May God Bless his with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.