31.07.2023 – Mrs.Krithika – Birthday of her father Mr.C.Bala Subramanian

31.07.2023 – New Life wishes Mr.C.Bala Subramanian a Very Happy Birthday. May God Bless him with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.